מוזמנים להכיר את הספר החדש שלנו "החופש הכלכלי שלך"

תקנון אתר

ברוך בואך למתחם הפעילות של הזדמנויות לצמיחה (להלן: “האתר” \ “מתחם הפעילות “”)  הפועל בכתובת www.op2grow.com  ו\או בכל דומיין אחר, באשר יהיה כתובתו המקושר למתחם הפעילות.

מתחם הפעילות הנו הפלטפורמה המובילה בישראל למתן כלים ומוצרי תוכן וידע בתחום הצמיחה ויצירת חופש כלכלי.

בבקשה קראו בעיון רב את כלל התנאים וההסכמות המפורטים בתקנון הפעילות להלן (להלן: “התקנון “) וזאת בטרם עשיית כל שימוש באתר ו/או בכל חלק ממנו ו\או בטרם השתתפות בכל פעילות המוצעת מבית הזדמנויות לצמיחה במסגרת כל פלטפורמה באם מקוונת ו\או לאו .

תודה.

התקנון מגדיר את  כלל הזכויות ו/או החובות החלות על משתמש באתר לרבות בגין שימוש במוצרים ו\או בשירותים המוצעים על ידי הזדמנויות לצמיחה, אם בתמורה ו\או חינמיים , כולל ומבלי למעט בגין השירותים ו\או המוצרים המקוונים המוצעים והן במסגרת הכנסים המוצעים במסגרתו לקהילה של הזדמנויות לצמיחה והנך מחויב/ת לנהוג בהתאם לתוכנם.

האתר פועל באמצעות הזדמנויות לצמיחה  (להלן: “הזדמנויות לצמיחה“), אשר הוקמה בשנת 2008 על ידי יונית וצחי ורבר המציע לקהל הרחב כלי ידע והעשרה מעשיים הניתנים בין היתר באמצעות מגוון מוצרי התוכן במסגרת הקורסים ו\או תכניות העשרה כמפורטים במתחם, המוצעים  אם בתמורה ו\או חינמיים כפי שמפורט בתקנון זה אשר כולם מתמקדים בצמיחה ויצירת חופש כלכלי (להלן : “השירותים“).

התקנון להלן ממזג את כל הכללים, החיובים, והנהלים החלים על כל אדם ו/או ישות משפטית אחרת העושה שימוש מכל סוג באתר לרבות אך מבלי להגביל, בדבר פעולת גלישה בלבד ו/או כל פעולה אחרת כמשתמש רשום, כפי שיפורט בתקנון זה, בעוד הזדמנויות לצמיחה  שומרת על זכותה, הבלתי מוגבלת, לעדכן את תנאיו של תקנון  זה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

כל שימוש באתר, באשר יהיה טיבו וסוגו, מעיד על הסכמתך כי כלל ההוראות של תקנון זה יחולו עליך ויחייבו אותך. מתוקף ההצהרה כאמור, הנך מוותר/ת ויתור מלא וסופי על כל טענה ו/או דרישה נגד הזדמנויות לצמיחה ו/או מי מטעמה לרבות סוכניה, שלוחיה מנהליה וכיו”ב בגין כל עניין הקשור לשימושך באתר ו/או למוצרים ו\או לשירותים המוצעים בו למעט דרישה ו/או תביעה הקשורה להפרה מצד הזדמנויות לצמיחה בהתאם להוראותיו של הסכם זה.

כל הכללים המפורטים בתקנון זה יחולו בהתאם, גם על הפעילות המתבצעת במסגרת קבוצת הפסיבוק הקיימת של הזדמנויות לצמיחה, והן על קבוצות  פייסבוק שיוקמו בעתיד, במסגרתה פועלת ו\או תפעל קהילה המעודדת ומאפשרת בין היתר הפרייה הדדית של כלל חבריה באמצעות העברת מידע ותכנים איש לרעהו ובמקביל קבלת תכנים מהזדמנויות לצמיחה ו\או מכל גורם מטעמה (להלן בהתאמה: “קבוצת הפייסבוק ” “הקהילה“)

תנאי השימוש להלן אמנם מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אך מתייחסים כמובן גם לקהל הנשי.

הסכמה לתנאי השימוש
מוסכם כי השימוש באתר ו/או עשיית כל פעולה מכל סוג על ידך במסגרתו, לרבות ומבלי למעט פעולת גלישה בלבד, רישומך באתר כמשתמש רשום לו תוקנה סיסמא והן כל פעולה נוספת הקשורה לשימוש באתר ו/או למוצרים ו\או לשירותים המוצעים בו, מעידה על מתן הסכמתך הבלתי חוזרת להזדמנויות לצמיחה לנהוג על פי תנאיו של תקנון זה  וכל האמור בו יחייב אותך באופן סופי ומוחלט ומכאן נגזרת החשיבות הרבה לקוראם בעיון רב בטרם עשיית כל פעולה באתר.

ההסכמה הנ”ל, הניתנת על ידך לתנאיו של תקנון זה הינה סופית מוחלטת ובלתי חוזרת וניתנת אף כהסכמת מכללא לכלל ההוראות של תקנון זה ו/או תנאים נוספים שיתווספו על ידי הזדמנויות לצמיחה בכל עת בעתיד בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לכללים המפורטים בהסכם זה.

 • הנך מאשר/ת כי הנך בגיל 18 ומעלה והנך בעל הכשרות המשפטית הנדרשת להתקשר בתקנון מחייב זה.
 • הנך מתחייב/ת כי כל המידע שנמסר ו\או יימסר על ידך ו/או על ידי מי מטעמך במסגרת האתר ו/או השירותים ו\או המוצרים הינו אמת ומדויק.
 • הנך מאשר/ת את האיסור המוחלט להתחזות לאדם אחר ו/או להשתמש בפרטים מזהים של אדם אחר ו/או לתת כל מידע שהוא כוזב או אינו מדויק לחלוטין. הנ”ל חל גם על כלל המידע שנמסר על ידך במהלך כל הליך הרשמה המתבצע באתר מכל סוג.

 

אי כיבוד על ידך של הכללים הנ”ל ו/או של כל אחת מהוראותיו של תקנון זה עשוי להוות עילה להזדמנויות לצמיחה להפסקה ו/או השהייה ו/או חסימת גישתך להמשך שימוש על ידך באתר ו\או באילו ממוצריו ו\או תכניו והזדמנויות לצמיחה שומרת על זכותה, לבטל בכל עת את שם המשתמש שלך ו/או לדחות את הרשמתך ו/או להפסיק לאלתר את מתן השירותים ו/או למנוע את גישתך לאתר ו/או לכל חלק ממנו והכול כאמור בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של הזדמנויות לצמיחה ומבלי חובתה לנמק את הטעמים להחלטותיה.

עריכת שינויים
הזדמנויות לצמיחה שומרת על זכותה לערוך בכל עת כל שינוי ו/או תיקון מכל סוג שיהיה בהוראותיו של תקנון זה ו/או בסל המוצרים ו\או בתכנים הנכללים בהם ו\או בשירותים מכל סוג המוצעים באתר לרבות השעיה ו/או שינוי של כל חלק מהמוצרים ו\או מהשירותים ו/או של כל תוכן המוצע במסגרתם, שינויי של תעריפי התמורה בגין המוצרים ו\או השירותים וכל זאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של הזדמנויות לצמיחה.

מוסכם כי חלה עליך האחריות לעקוב אחר שינויים כאמור, שעשויים לחול הן על הוראותיו של התקנון, ו/או על כל חלק באתר ומכאן חובתך לעיין מעת לעת בהוראותיו של תקנון זה על מנת להתחקות אחר אכיפת השינויים כאמור.

יובהר כי המשך שימוש על ידך באתר לרבות בכל חלק ממנו תהווה את הסכמתך לכלל השינויים שגולמו בו בכל עת ובכל אופן לרבות אך מבלי למעט בשינויים בתקנו זה ו/או באתר ו/או בכל אופן בפורמט ו/או בתצורה ו/או באפיונם של המוצרים ו\או השירותים המוצעים בו ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה נגד הזדמנויות לצמיחה ו/או לכל גורם מטעמה בקשר לעריכת שינויים כאמור ו/או יישומם על ידי הזדמנויות לצמיחה  ו/או מי מטעמה.

כללים לשימוש במתחם הפעילות
הנך נדרש להשתמש באתר ו\או במוצרים ו\או בשירותים המוצעים בו בהתאם לכללים המפורטים בתקנון זה. הנך מתחייב/ת בזאת כי כל שימוש באתר ו/או במוצריו ו\או בתכניו ייעשה על ידך בלבד ולצורך שימושך האישי בלבד ובהתאם להרשאות מאת הזדמנויות לצמיחה ו/או מי מטעמה בהתאם לאמור בתקנון זה.

יובהר כי “תוכן” בהקשר של תקנון זה או “תכנים” כולל כל מידע מכל מין וסוג לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אורקולי, או כל שילוב שלהם, וכן עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך עיצובם והצגתם לרבות אך לא להגביל כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, דמות, הדמייה, דגימה, סרטון, קובץ קולי ו/או מוזיקלי, כל קוד מחשב, תוכנה, יישום, מאגר נתונים, וממשק וכל סימן ו/או תו ו/או סמל.

הנך מאשר/ת ומצהיר/ה כדלקמן :

 • הנך מתחייב/ת להימנע מכל פעולה המפרה ו/או עשויה להפר זכויות פטנט, סימן רשום, סימן שירות רשום, סוד מסחרי, זכויות יוצרים, זכויות פרסום או כל זכות אחרת של הזדמנויות לצמיחה ו\או של כל אדם או ישות משפטית ו/או או הפרת כל חוק ו/או או חבות הסכמית.
 • הנך מתחייב/ת להימנע מלהעלות ו/או להעביר להזדמנויות לצמיחה ו/או לכל גורם מטעמה כל מידע שהנו שקרי, מטעה, לא מהימן או שאינו מדויק ו\או כל תוכן ו/או מידע שאינו חוקי, מאיים, פוגעני, טורדני, מעליב, מוציא דיבה, שיש בו הונאה, חודר לפרטיותו של אדם אחר, גס, בוטה, או תוקפני . הוראה זו תחול ללא כל תנאי ו\או מגבלה גם על פעילויות הקשורות להזדמנויות לצמיחה, לרבות ומבלי להגביל אלו המבוצעות בזירה הדיגטלית , בין היתר במסגרת עמודי פייסבוק שונים באמצעותן פועלת הזדמנויות לצמיחה ו\או יונית ורבר ו\או צחי ורבר וזאת בנוסף לפעילות המנוהלת בכתובת https://www.facebook.com/op2grow  בו מנוהלת כקבוצה סגורה הידועה בשם נבחרת החופש הכלכלי  (להלן: “קבוצת הפייסבוק“) במסגרתה פועלת הקהילה של הזדמנויות לצמיחה, הידועה בשם מרינדה ו\או בכל שם חלופי אחר כפי שיקבע על ידי הזדמנויות לצמיחה (להלן: “הקהילה”)  .
 • הנך מתחייב/ת להימנע מלייצר ו/או להעביר להזדמנויות לצמיחה ו/או לאתר ו/או לכל משתמש בקבוצת הפיסבוק ו\או בקהילה כל תוכן אשר לא הוזמן ו/או פרסומת שלא אושרה ו/או חומרי קידום או כל הודעת דואר זבל, ספאם או תכתובות שרשרת ו/או העברת כל מידע המכיל תוכנות וירוס או קודים ממוחשבים אחרים לרבות אך מבלי מעט מקבצים, ו/או תכניות המעוצבים ו/או מכוונים לגרום נזק או אשר עשויים להוות הפרעה, להגביל או למנוע באמצעות פונקציה מתאימה של כל תוכנה שהיא, חומרה או כל ציוד תקשורת ו/או להרוס או להשיג גישה שאינה מאושרת אל המערכת של האתר ו/או בסיס הנתונים ו/או הסיסמאות או כל מידע שהוא, אודות הזדמנויות לצמיחה או כל גורם שלישי הקשור להזדמנויות לצמיחה  ו/או למי מטעמה לרבות בכל הקשור באתר ו/או בשירותים ו\או במוצרים המוצעים בו ו/או פעילויות מכל סוג של משתמשי האתר ו\או קבוצת הפייסבוק ו\או פעיליות הקהילה כהגדרתה דלעיל   .
 • הנך מתחייב/ת לא להתחזות לאדם או לישות, כולל עובד כלשהו או נציג של הזדמנויות לצמיחה.
 • הנך מתחייב/ת להימנע מנקיטת כל פעולה המחייבת ו/או העשויה לחייב את הזדמנויות לצמיחה  ו/או מי מטעמה (בעניינים הכפופים לשיקול דעתה הבלעדי: לרבות אך מבלי למעט, חיובים הקשורים לצדדים שלישיים, לתשתיות הזדמנויות לצמיחה ).
 • הנך מתחייב/ת להימנע מכל ניסיון להפריע ו/או להזיק למהלך הפעולות התקין של השירותים המוצעים באתר, ו/או לתפקודו התקין של האתר ו/או של הזדמנויות לצמיחה . להימנע מהעברת הודעות בשם הזדמנויות לצמיחה  שלא ניתנו בגינם הרשאות מפורשות מראש ובכתב מהזדמנויות לצמיחה  ו/או נציגיה המוסמכים לעניין זה, לרבות כל הודעה העשויה להיות הודעת ספאם.
 • הנך מאשר/ת את המניעה המוחלטת מעשיית כל שימוש שעשוי לשנות ו/או לתרגם ו/או ליצור יצירות נגזרות מהשירותים המוצעים באתר, לרבות האיסור המוחלט להעתיק, להשכיר, להפיץ, ו/או להעביר בכל דרך אחרת כל זכות אישית הניתנת לך באמצעות שימושך באתר ו/או המוצרים לרבות ומבלי להגביל תכניות  הדגל המוצעים בו, כגון ומבלי להגביל , תכנית ה”לשחרר את המיליונר מבפנים” ו\או כל מוצר ידע אחר ו\או השירותים המוצעים בו שאינה בכפוף לקבלת הרשאה מראש ובכתב כנדרש ובהתאם להוראותיו של תקנון זה .

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הזדמנויות לצמיחה  שומרת על זכותה הבלעדית להסיר כל תוכן מכל פלטפורמה במסגרתה הנ”ל פועלת לרבות ומבלי למעט בקבוצת הפייסבוק ו\או בכל מתחם בה תפעל הקהילה בעתיד העשוי בכל אופן להפר את הוראותיו של תקנון זה, ו/או את חוקיה של מדינת ישראל ו/או תקנת הציבור הנהוגה בה, וזאת אף בנסיבות בהן לא נתקבלה כל הודעה מאת גורם שלישי בדבר ההפרה ו/או החשש להפרה כאמור לעיל.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הזדמנויות לצמיחה ו\או כל גורם המורשה לפעול מטעמה רשאי למנוע את גישתך לאתר ו/או לקבוצת הפייסבוק ולכל חלק ממנו ו\או לכל מתחם במסגרתו מוצעת פעילותה של הזדמנויות לצמיחה, לרבות מתחמים מקוונים ו\או מתחמים פיזיים (חסימת גישה) אם באופן זמני ו/או קבוע לכל מידע ו/או תוכן אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של הזדמנויות לצמיחה נידרש להסירו ו/או לשנותו לרבות חסימת גישתך בהתאם להוראותיו של סעיף זה לפרטי הגישה שניתנו לך לרבות שם המשתמש ו\או הסיסמא ו\או לכל תוכן המצוי בו.

הנך מאשר/ת ומצהיר/ה כי לא תערוב או תתחייב בשם הזדמנויות לצמיחה  בהצהרה, ערבות או התחייבות כלשהן ולא תטיל על הזדמנויות לצמיחה  ו/או מי מטעמה כל חיוב שהוא שאינו בהתאם להוראותיו של הסכם זה.

הנך יודע/ת ומסכים/ה, כי אינך רשאי לייצג את הזדמנויות לצמיחה  ולא להשתמש בשם ו/או סימן מסחרי ו/או סימן שירות רשום או לא רשום, ו/או בכל קניין רוחני שלה או של מי מטעמה אשר נתן לחברה הרשאה לעשות בו שימוש , בשום צורה בפני כל אדם או גוף לכל מטרה שהיא, והנך מתחייב/ת לא לפרסם כל פרט שהוא לגבי הזדמנויות לצמיחה  למעט אם קיבלת את הסכמתה המפורשת מראש ובכתב.

רישום באתר:
כל אחד יכול לגלוש באתר ולצפות בתוכן ו/או מידע המצוי בו (“להלן: גולש“). על מנת ליהנות ממוצרי הידע המוצעים בו, לרבות מתכניות ו\או קורסים המוצעים בו אם כיום ו\או בעתיד , אם בתמורה ו\או תכנים חינמיים הנך נדרש להירשם באתר באמצעות מילוי פרטים מבוקשים , אשר בעקבותיהם יינתנו לך באופן אישי (אלא אם נתקבלה הרשאה אחרת מאת הזדמנויות לצמיחה בהתאם לשיקול דעתה )פרטי גישה לרבות שם משתמש וסיסמא אשר ישלחו לך באמצעות מנהל האתר ו\או באמצעות כל דרך חלופית כפי שיקבע על ידי הזדמנויות לצמיחה (“להלן: משתמש“).

משתמש נדרש לספק להזדמנויות לצמיחה פרטי זיהוי והרשמה שלמים ומדויקים. מחדל שלך במתן מידע מדויק ושלם, עשוי להתהוות לכדי הפרה של תנאי השימוש באתר, והפרה כאמור עשויה להוביל לסיום ו/או חסימת פעילותך באתר ולסגירת חשבונך.

הנך מאשר/ת ומצהיר/ה את הסכמתך להימנע לפעול בעניינים להלן:

 • לתת להזדמנויות לצמיחה שם ו\או דומיין ו\או כל פרט מזהה נוסף של אדם אחר מתוך כוונה להתחזות לאותו אדם. ו/או
 • להשתמש בפרטי הגישה של אדם אחר מבלי לקבל הרשאה כנדרש. או
 • להשתמש בשם ו\או דומיין שעשוי להיות גס, וולגרי או פוגעני.

 

האחריות בדבר חובתך לשמור בהקפדה יתרה על סודיות של שם המשתמש והסיסמה שלך.

הנך מתחייב/ת לכבד את האיסור המוחלט להשתמש בחשבון משתמש של אדם אחר ו/או של ישות משפטית אחרת מבלי שברשותך הרשאתו המפורשת בכתב של הזדמנויות לצמיחה.

הנך מתחייב/ת להודיע להזדמנויות לצמיחה בכתב בסמוך ככל הניתן למועד בו הגיע לידיעתך כי התקיים אירוע בו נעשה שימוש בלתי מורשה ו/או יש חשש כי יתקיים אירוע כאמור בחשבון המשתמש שלך ו/או של צדדים שלישים ולהעביר למנהל האתר הפועל בכתובת [email protected] הודעה בכתב בדבר כל פעילות העשויה לפגוע בפרטיותם וביטחונם של משתמשים אחרים באתר.

יודגש כי הזדמנויות לצמיחה  שומרת על זכותה כי בכל עת בעתיד, הנ”ל תהיה רשאית לשנות הן את סל המוצרים ו\או השירותים המוצעים על ידה והן את גובה התמורה המבוקשת על ידה בגין השירותים ו/או המוצרים כאמור והן את עמלות כרטיסי האשראי הנדרשות על ידה ו\או על ידי כל גורם מטעמה.

יובהר כי יכול וחלק מאמצעי התשלום אשר ניתנו על ידי משתמש במסגרת האתר לא יאפשרו להזדמנות לצמיחה לבצע גבייה בפועל של סכומי התמורה, בין היתר אך מבלי למעט בשל טעמים הקשורים להיעדר מסגרת בכרטיס אשראי אשר ניתן על ידי המשתמש ו/או העדר תוקף באמצעי החיוב ומכל טעם דומה אחר ובנסיבות דנן הזדמנויות לצמיחה תפנה למשתמש ותהא זכאית לדרוש את תמורה באמצעי תשלום חלופיים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולנאי תקנון זה ולא יהיו למשתמש כל טענה ו/או דרישה כנגד הזדמנויות לצמיחה  בכל עניין הקשור ו/או הנגזר מגבייה כאמור.

התמורה

התמורה וכל עניין הקשור ו\או הנגזר ממנה בגין רכישת רישיון השימוש בתכני האתר ו\או בקורסי הידע, תקבע על ידי הזדמנויות לצמיחה ותהא כפופה למדיניות התשלומים ו\או מדיניות הביטול הנהוגה בהזדמנויות לצמיחה.

יובהר כי הזדמנויות לצמיחה שומרת על זכותה לעדכן את גובהה התמורה ו\או את מדיניות התשלומים ו\או את מדיניות הביטול הנהוגה אצלה מעת לעת.

הזדמנויות לצמיחה מציעה לקהל רוכשי השירותים ו\או המוצרים זכות ביטול והשבה של מלוא התמורה אשר שולמה על ידם, בכפוף לעמידתו המלאה של המבקש לבטל, בכל תנאי מדיניות הביטול כמפורטים בתקנון פעילות זה ו\או כפי שאושרו בכתב ללקוח על ידי הזדמנויות לצמיחה ו\או כל גורם מטעמה .

התמורה שנקבעה בגין השירות ו\או המוצר תשולם באמצעות סליקת כרטיס אשראי המתבצעת דרך הפלטפורמה של www.cardcom.co.il אשר אחראים על הפקת חשבוניות מותאמות והתשלום יבוצע בכפוף לתנאי השימוש של cardcom.co.il

מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, הזדמנויות לצמיחה שומרת על זכותה להציע לקהל לקוחותיה אף מגוון אפשרויות תשלום נוספות , בין היתר באמצעות תשלום באמצעות Paypal מסירת המחאות, תשלום במזומן  ו\או באמצעות העברה בנקאית אך יובהר כי אופני תשלום חלופיים אלו, יהיו כפופים לפניה שתתבצע על ידי לקוח למנהל האתר של הזדמנויות לצמיחה וקבלת הרשאה מראש ובכתב מאת גורם המוסמך לביצוע תשלום התמורה באופן חלופי שאינו באמצעות סליקת האשראי המתבצעת באתר  .

יובהר כי רק לאחר קבלת האישור ממנהל האתר והסדרת תנאי התשלום יימסרו לקוח פרטי הגישה לכניסה לתכנים שנרכשו.

מדיניות הביטול – תנאי מסגרת

בגין רכישת המוצרים ו\או השירותים המוצעים במתחם הפעילות, תחול מדיניות החזרה כדלקמן:

מדיניות הביטול שתחול ביחס לתכנית לשחרר את המיליונר שבפנים ולה בלבד , הנה כי תעמוד זכות הביטול למימוש תוך 14 ימי עסקים מתאריך משלוח פרטי הגישה ללקוח, יהיה הנ”ל רשאי להודיע להזדמנויות לצמיחה בכתב על רצונו לביטול ההשתתפות מכל סיבה שתהא ויהא זכאי להחזר כספי מלא.

מבלי לגרוע מייחודיות האמור דלעיל, מובהר בזאת, כי בהתאם למדיניות הביטול החלה על המוצר “סדרת יזמות וכסף לילדים סקרנים”,  תעמוד לרוכש הזכות לביטול תוך 10 ימים ממועד ההרשמה למוצר.

למעט ביחס למוצרים הפרטניים, המפורטים דלעיל ו\או ביחס לכל מוצר נוסף, אשר יוצע בכל עת בעתיד אשר תקבע בגינו על ידי הזדמנויות לצמיחה מדיניות ביטול ייחודית אזי מוסכם כי בהתאם לשיקול דעתה של הזדמנויות לצמיחה תחולנה ההוראות של תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה ) ביחס לביטול מוצרים דיגטלים ולא תעמוד לרוכש כל זכות לבטלם.

הודעת ביטול כאמור תימסר למערכת האתר בכתובת [email protected] ורק לאחר קבלת אישור ביטול מאת מנהל האתר יכנס לתוקף הביטול האמור והלקוח יהיה זכאי להחזר מלא של התמורה ששולמה על ידו. ההחזר יבוצע באופן שיפורט על ידי מנהל האתר באישור הודעת הביטול, כמפורטת לעיל.

מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, בגין השתתפות בכנסים שמוצעים לקהילה ו\או לקהל הלקוחות של הזדמנויות לצמיחה לרבות ומבלי להגביל השתתפות בהרצאות ו\או בסדנאות, לקוח יהיה זכאי לביטול השתתפותו והשבה של התמורה ששולמה על ידו בכפוף לאישור שיינתן על ידי מערכת האתר ורק באם בקשת הביטול תימסר בכתב למנהל האתר בכתובת [email protected], לא יאוחר מ-  10 ימי עסקים בטרם המועד שפורסם לקיום הפעילות הייעודית .

יובהר כי באם בקשת הביטול נתקבלה אצל מנהל האתר בפרק זמן הנמוך מ- 10 ימי עסקים, בטרם מועד הפעילות הייעודית (נשוא הביטול)  אזי המשתתף יחויב בדמי ביטול בסך של 50% מעלות הכרטיס.

למען הסר ספק, הזדמנויות לצמיחה שומרת על זכותה לעדכן בכל עת את תנאי מדיניות הביטול ו\או את תחולתם והן שומרת על זכותה בהתאם לשיקול דעתה לסטות מתנאי המסגרת המפורטים לעיל בעניין זה.

מדיניות פעילות- שותפי שיווק

הזדמנויות לצמיחה עשויה להציע, מעת לעת, לקהל לקוחותיה פעילויות של שותפי שיווק.

הפעילות תהא מבוססת על עקרון השפע לפיו לקוח ו\או כל צד שלישי כפי שיוגדר על ידי הזדמנויות לצמיחה יהיה זכאי לתמורה , בגובהה שיקבע מראש, בגין הפניה ורישום בפועל של צד שלישי למגוון המוצרים ו\או השירותים המוצעים מבית הזדמנויות לצמיחה.

יובהר כי בין שותפי השיווק עשויים להימנות, הן בוגרי הקורסים של הזדמנויות לצמיחה ואף צדדים שלישים שאושרו על ידי הזדמנויות לצמיחה כזכאים לתמורה בגין פעולות הקידום והשיווק שבוצעו על ידם שגרמו למימוש של עסקת מכירה לאילו מהמוצרים ו\או השירותים של הזדמנויות לצמיחה וכל זאת בכפוף לתנאי מדיניות של שותפי השיווק כפי שיוגדרו על ידי הזדמנויות לצמיחה.

למען הסר ספק יובהר כי גובה התמורה לה יהיה זכאי מי שהוגדר ואושר כשותף שיווק לרבות כל תנאי הקשור לזכאותו ו\או להעדר זכאותו יהיה כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של הזדמנויות לצמיחה ולזכותה של הנ”ל לעדכן ו\או לשנות תנאים אלו מעת לעת.

מובהר כי ככל שהפעילויות יהיו כרוכות בהצעת מוצרי מידע המיועדים לקטינים יפעלו שותפי השיווק בהתאם להוראותיו של הדין בין היתר בכל הקשור להסדרת הרישום וקבלת הסכמת הורי הקטין לקבלת התוכן והשימוש בו .

למעו הסר ספק יובהר כי שותפי השיווק ו\או כל גורם שלישי אשר פועל באמצעות שותפי השיווק בכל הקשור למכירת תוכן ו\או מוצרים מבית הזדמנויות לצמיחה, באשר יהיה סוגם לקטינים, מוותר בזאת על כך טענה ו\או דרישה נגד הזדמנויות למחיה בכל עניין הנגזר ו\או הקשור להתאמתו של התוכן לקטין והבחירה באם לבצע את הרכישה הנה של הורי הקטין בלבד והבהרה ו\או הסתייגות מפורשת זו תועבר על ידי שותפי השיווק להורי הקטין ו\או לכל צד שלישי כמפורט דלעיל.

מובהר בזאת כי שותף השיווק ו\או כל גורם שלישי הפועל בכל עניין הקשור למוצר ו\או תוכן המוצע מבית הזדמנויות לצמיחה, מעת לעת, מאשר בזאת כי ידוע לי שבחתימתו הנ”ל מוותר על כך טענה בדבר איכות התוכן ו\או המוצר ו\או אי התאמתו המקצועית לילדים והנ”ל יהיה מנועים מלעלות טענה בדבר פגם במוצר וידוע ומוסכם בזאת שכל הסתמכות על תוכנו של כל מוצר הקושר לקטינים יהיה על הרוכש בלבד.

מובהר בזאת כי מלוא זכויות הקניין הרוחני מכל סוג, הגלומות בחומרי השיווק לרבות כל חומרי השיווק הייעודים לשותפי השיווק לרבות חומרים שיווקים ו\או כל חומר נלווה למוצר עצמו יהיו בכל עת בבעלותם הבלעדית של הזדמנויות לצמיחה ו\או של יונית וצחי ורבר.

כנסים וסדנאות – תנאי מסגרת

להלן הצהרות והתחייבויות אשר יחולו על קהל המשתתפים בכנסים שיערכו מעת לעת , מבית הזדמנויות לצמיחה, אם בתמורה ו\או ללא.

משתתף בכל סדנא ו\או התכנסות מכל סוג המוצעת מבית הזדמנויות לצמיחה מאשר ומתחייב כדלקמן:

 1. אני מאשר\ת את הסכמתי להשתתף בתכנית ו\או בהתכנסות שתערך מבית הזדמנויות לצמיחה בהתאם להנחיות ונהלים שנמסרו לי על ידי הזדמנויות לצמיחה ו\או על ידי כל גורם מטעמה (להלן: “הכנס\ים ; התכנית בהתאמה “) .
 2. הנני מאשר\ת כי הובא לידיעתי כי במסגרת התכנית ו\או הכנס\ים עשויים להיערך צילומים (לרבות צילומי סטילס ו\או וודאו) על ידי הזדמנויות לצמיחה  ו\או על ידי כל גורם מטעמה והנני מאשר את השתתפותי בצילומים כאמור ובחתימתי מאשר להזדמנויות לצמיחה ו\או לכל גורם מטעמם לעשות שימוש בצילומים כאמור ו\או בכל חלק מתוצרי הצילומים האמורים בכל מוצר של הזדמנויות לצמיחה ו\או פלטפורמה ו\או אופן שיהא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הזדמנויות לצמיחה באם תחליט לעשות בהם שימוש (להלן: “הצילומים”);, וכן כי אין ולא תהיינה לי כל תביעות, טענות, דרישות ו/או זכויות קניין רוחני לרבות זכויות יוצרים ו/או מבצעים כלשהן (ככל שתחולנה), בקשר לצילומים ו/או לכל שימוש סביר ומקובל בהם לרבות ומבלי להגביל במסגרת כל פעולות קידום ו\או יח”צ לכל התכניות ו\או הפעילויות ו\או הכנסים מבית הזדמנויות לצמיחה.
 3. הנני מתחייב בזאת להשתתף בכנס ו\או בתכנית בהתאם לאמור להלן ולאמור בתקנון הפעילות כפי שיפורסם באתר הבית של הזדמנויות לצמיחה ויעודכן מעת לעת.
 4. הנני מאשר להזדמנויות לצמיחה ו\או לכל גורם הפועל מטעמה, לערוך את הצילומים ולעשות שימוש בצילומים ו/או בחלקים מהם במסגרת כל פעילות ו\או תכנית ו\או מוצר המשווק באמצעות הזדמנויות לצמיחה , הכול לפי שיקול דעתם המקצועית הבלעדית, ובסבירות כי יכול שכלל לא יעשה כל שימוש בצילומים.
 5. הנני  מייפה בזאת באופן בלתי חוזר את כוחם של יונית ו\או צחי ורבר ו\או הזדמנויות לצמיחה ו\או כל גורם מורשה הפועל מטעמם להשתמש בשמי, צילומיי, תמונתי, והביוגרפיה שלי לצרכיי פרסום ו/או יחסי ציבור של התוכנית ו\או הכנס בו אשתתף לפי שיקול דעתם הבלעדי ובלבד שכל שימוש כאמור יעשה בצורה מכובדת ונאותה ולא יהיה בה בכדי לפגוע במעמדי דמותי ושמי הטוב .
 6. הנני מאשר כי מלוא זכויות הקניין הרוחני, ובכלל זה, זכויות השידור ו/או ההפצה של הצילומים יהיו בבעלותם הבלעדית של הזדמנויות לצמיחה ו\או של יונית ו\או צחי ורבר אשר יהיו רשאים להביא לשידורם ו/או הפצתם במלואן ו/או בחלקן, בין אם בעצמה ו/או באמצעות אחרים, בכל מדיה (לרבות ומבלי למעט, כבלים, לווין, וידאו, אינטרנט, תקשורת סלולרית) במספר בלתי מוגבל של שידורים. הריני מצהיר ומתחייב כי אין ולא תהיינה לי נגד הזדמנויות לצמיחה ו\או נגד יונית ורבר ו\או נגד צחי ורבר כל דרישות ו/או זכויות לקבלת תמלוגים מאיזה סוג שהוא.

 

אתרים של צדדים שלישיים
במסגרת האתר ו/או השירותים המוצעים בו, ייתכן ויוצגו קישורים לאתרים אחרים שברשת ו/או לזירות מקוונות אחרות והן תתכן הפניית קישורים לאתר ו/או לשירותים המוצגים בו באמצעות אתרים ו/או זירות מקוונות אחרות. יובהר כי ייתכן והאתרים המפנים ו/או המופנים האמורים לעיל אינם בשליטה ו/או בבעלותה של הזדמנויות לצמיחה  ומשכך אין להזדמנויות לצמיחה ו/או מי מטעמה ולא תהיה לה כל אחריות בדבר תקינותם ו/או חוקיותם ו/או אבטחתם של ההפניות ו/או האתרים הנ”ל ולא תהיה לכל משתמש ו/או גולש באתר כל טענה ו/או דרישה גד הזדמנויות לצמיחה  ו/או מי מטעמה בקשר לכל עניין הקשור ו/או הנגזר מההפניות הנ”ל. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, להזדמנויות לצמיחה אין ולא תהיה כל אחריות לתקינותם של הקישורים המפנים ו/או המופנים ואין לה ולא תהיה לה כל אחריות למידע ו/או לכל תוכן מכל סוג המוצג בהם, לשירותים המוצעים במסגרתם ו/או אבטחתם ו/או למדיניות הפרטיות ו/או או לנהלים הקשורים להקפדה על זכויות הנהוגים באתרים אלה.

תוכן ורישיונות שימוש בתוכן
בהסכם זה הנך מאשר/ת ומצהיר/ה כי ידוע לך כי האתר ו/או השירותים המוצעים בו מכילים תוכן ו/או מידע אשר הנו קניינה הרוחני של הזדמנויות לצמיחה  ו/או מי מטעמה ומלוא הזכויות בו הינן קניינם של הזדמנויות לצמיחה  ו/או מי מטעמה ושלהם בלבד.  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם כי הקניין הרוחני הנדון בסעיף זה חל על כל תוכן ו/או המידע לרבות אך מבלי למעט תוכן המוגן בידי זכויות יוצרים ו/או זכויות סימני מסחר ו/או סמני שירות ו/או פטנט ו/או זכויות של סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים ו/או Know-how  ו/או כל זכות קניינית אחרת המגנות על קניינה הרוחני של הזדמנויות לצמיחה  ו/או מי מטעמה לרבות אך מבלי להגביל, זכויותיה המוסריות, זכויותיה לפרסום ו/או לפרטיות וזאת בנוסף לכל זכות אחרת על פי כל דין ו/או בכל טריטוריה באשר תהא קיימת ו/או תתקיים בעתיד.

הנך מתחייב/ת להקפיד הקפדה יתירה על הגנת קניינה הרוחני הנ”ל של הזדמנויות לצמיחה  ולהימנע מכל פעולה שעשויה להפר את זכויות הבעלות של הזדמנויות לצמיחה  בקניינה הרוחני כמוזכר לעיל.

על אף בעלותה של הזדמנויות לצמיחה  ו/או מי מטעמה בזכויות הקניין הרוחני מכל סוג בתכנים ו/או במידע המוצגים באתר ו/או הנכללים במסגרת השירותים המוצעים בו כמפורט לעיל, הזדמנויות לצמיחה  נותנת בזאת למשתמשי האתר רישיון לשימוש אישי בלתי מוגבל בזמן ו/או במקום, אשר אינו נותן למשתמש ואין לפרשו כנותן למשתמש רישיון לשימוש בלעדי (exclusive) בתוכן ו/או במידע הנ”ל.

רישיון השימוש הנ”ל הניתן הנו אישי ואינו ניתן להעברה לכל צד שלישי ורישיון זה אינו מתיר כל אופן של שימוש מסחרי בתוכן ו/או במידע של הזדמנויות לצמיחה  ו/או מי מטעמה על ידי המשתמש ו/או הגולש ו/או מי מטעמם ואסורה על פיו  כל שימוש שמהווה ו/ו העשוי להוות הפרה של הוראותיו של הסכם זה ו/או של דיני קניין רוחני ביחס לקניינה של הזדמנויות לצמיחה  המצוי כאמור באתר ו/או בשירותים המוצעים במסגרתו ו/או אשר יוצעו על ידי הזדמנויות לצמיחה  בכל עת בעתיד.

למען הסר ספק מובהר כי במסגרת הרישיון הנ”ל הנך מורשה באופן אישי בלבד לעשות בו שימוש למטרות הקשורות לשימושך באתר ו/או בשירותים המוצעים בלבד ולשם כך בלבד ולפיכך אינך מורשה  לערוך את התוכן ו/או לשנותו ו/או לעבדו ו/או להפיצו והכל בכפוף לכיבוד האיסור המוחלט למכור ו/או להשכיר ו/או לעשות כל פעולה מסחרית בתוכן ו/או במידע הנ”ל ללא קבלת הרשאתה המפורשת מראש ובכתב של הזדמנויות לצמיחה  ו/או של מי מטעמה במעמדם כבעליו החוקיים של התוכן ו/או המידע הנ”ל.

הנך מאשר/ת את התחייבותך כי לא תפר בכל אופן שיהיה את זכויותיה של הזדמנויות לצמיחה  ו/או כל צד שלישי אשר הנו בעליו החוקיים זכויות הקניין בתוכן ו/או במידע המצוי באתר ו/או בשירותים המוצעים בו ולא תעשה כל פעולה האסורה על ידי דיני הקניין למעט אם ברשותך כאמור לעיל הרשאה מפורשת לעשיית פעולה אסור מאת בעליו החוקיים של בעל הקניין.

יודגש כי מעצם טבעו סעיף זה יעמוד על קנו ויישאר בתוקף אף אם תבוטלנה הוראות אחרות הגלומות בהסכם זה ו/או הנ”ל יבוא על סיומו ו/או יבוטל חשבון המשתמש שלך ו/או תחסם גישתך אליו לכל פרק זמן בידי הזדמנויות לצמיחה  ו/או מי מטעמה  ו/או תופסק פעילותך באתר מכל סיבה שתהא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הזדמנויות לצמיחה .

קניינם הרוחני של צדדים שלישים
מובהר כי הזדמנויות לצמיחה מכבדת ומקפידה הקפדה יתירה על כללי זכויות יוצרים ודיני קניין רוחני באשר יהיה סוגם בדבר כל תוכן ו/או המידע המצוי באתר ו/או בשירותים המוצעים בו לרבות כל זכות קניינית דומה הקשורה ו/או הנגזרת מדיני קניין רוחני ומשכך חלה עליך כגולש ו/או משתמש האתר החובה לכבד חוקים וכללים אלו ולהימנע בתכלית האיסור להפר בכל אופן את זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישים.

הזדמנויות לצמיחה  שומרת על זכותה להסיר בכל עת תוכן שקיים בגינו חשש כי הנו מפר כל זכות קניינית של צדדים שלישים הנקשר לאתר ו/או לשירותים המוצעים במסגרתו וקיומה של הפרת זכויות כאמור תהווה עילה להפרה של הסכם זה על ידי המשתמש הקשור להפרה כאמור.

בנסיבות בהם קיים בידי הזדמנויות לצמיחה  חשש להפרה כאמור הנ”ל שומרת על זכותה להפסיק לאלתר את פעילותך באתר ו/או להסיר בכל עת את חשבון המשתמש שלך ו/או למנוע את גישתך לאתר ו/או לחשבון המשתמש שלך לתקופה קצובה או לא קצובה וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הזדמנויות לצמיחה . הנך מוותר/ת וויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה נגד הזדמנויות לצמיחה  הקשורה ו/או הנגזרת לפעולת הסרה כאמור ו/או להפסקת פעילותך באתר לרבות ביטול ו/או מניעת גישה כאומר לעיל לחשבון המשתמש שלך בגין חשש לקיומה של הפרת זכויות קניין רוחני.

בנסיבות בהן לטעמך הופסקה בשגגה על ידי הזדמנויות לצמיחה פעילותך באתר ו\או בקבוצת הפייסבוק ו/או הוסר חשבון המשתמש שלך בשל עניין הקשור להפרת זכויות קניין רוחני על ידך הנך רשאי להפנות הודעה למנהל האתר של הזדמנויות לצמיחה בכתובת  דוא”ל [email protected]  ולנמק את טעמך לביטול החלטתה של הזדמנויות לצמיחה  והנ”ל תערוך בדיקה לבחינת טענותיך.

זכויות קניין רוחני של קהילת הזדמנויות לצמיחה
במסגרת קבוצת הפייסבוק ו\[ו\או במסגרת כל פלטפורמה במסגרתה תפעיל הזדמנויות לצמיחה פעילות לטובת קהילתה , ניתן יהיה לחבר בקהילה להעלות ו/או להוסיף ו/או לפרסם ו/או להציג כל תוכן מכל סוג, לרבות אך מבלי למעט, קבצי וידאו, קבצי קוליים, קבצי מלל המשלבים את סוגי הקבצים הנ”ל, תגובות בכתב, תמונות, עיצובים גרפיים, סימנים, אייקונים, איורים, דמויות, קישורים לכל תוכן /או מידע מכל סוג, תוכן המשלב תצוגה של יצירות בהתאם לסוגי היצירות המפורטות בחוק זכויות יוצרים, התשס”ח -2007 ו/או בכל חוק אחר החל בכל טריטוריה המתייחס לסוגי יצירות המוגנות בזכויות יוצרים (להלן: “תוכן חבר קהילה“).

העלאת תוכן חבר קהילה על ידך מעידה על מתן הסכמתך הבלתי חוזרת להצהרות ולכללים המפורטים להלן:

 • על אף שהזדמנויות לצמיחה  שומרת על זכותה לא לפרסם תוכן של חבר קהילה , והנה בעלת שיקול הדעת הבלעדי בדבר פרסומו בפועל של תוכן כאמור, הנך מצהיר/ה ומאשר/ת כי הנך האחראי הבלעדי לכל טענה ו/או דרישה שתועלה נגד הזדמנויות לצמיחה  ו/או מי מטעמה בקשר לתוכן שהועלה על ידך כחבר קהילה כאמור (ככל שאכן הועלה על ידך).
 • הנך מוותר/ת וויתור מלא וסופי על כל טענה בדבר זכותה של הזדמנויות לצמיחה  להסיר ו/או שלא לפרסם כלל תוכן של חבר קהילה , אם בנוסחו המלאas is ו/או בכל חלק ממנו באם לשיקול שעתה הנו פוגעני ו\או כוזב ו\או בכל כל טעם נפגם שעשוי לפגוע בהזדמנויות לצמיחה ו\או בקהילתה ו\או בתדמיתם של הנ”ל.
 • הנך מצהיר/ה ומתחייב/ת כי הנך הבעלים ו/או בעל הזכויות המורשה להעלות את התוכן שהועלה על ידך וכי ברשותך מלוא הזכויות ו/או האישורים וההרשאות הנדרשים על פי דין להעניק בזאת להזדמנויות לצמיחה ו/או למי מטעמה ללא כל תמורה מכל סוג רישיון בלתי מוגבל בזמן ו//או בטריטוריה, לפרסום של תוכן כאמור  בכל פלטפורמת אירוח בה תפעל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הזדמנויות לצמיחה .
 • הנך מצהיר/ה ומאשר/ת כי באם יתגלה כי אינך בעל הזכויות ו/או הבעלים של תוכן אשר הועלה על ידך לפלטפורמה הפועלת על ידי ו\או באמצעות הזדמנויות לצמיחה לאתר ו/או כי הרישיון אשר הוענק בזאת להזדמנויות לצמיחה  ו/או למשתמשים אחרים ביחס לשימוש בתוכן שלך ניתן על ידך תוך הטעיה ו/או תוך הצהרה כוזבת מכל סוג וסיבה שתהא, הזדמנויות לצמיחה  תהא זכאית בכפוף להמצאת דרישתה הראשונה בעניין לקבל לידיה את מלוא הפיצוי ו/או השיפוי כפי שיידרש על ידה אם בעצמה ו/או מי מטעמה לרבות באמצעות סוכניהם ו/או שליחיהם ו/או  להיפרע בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם לה (ככל שייגרם) בעניין ההפרה הנ”ל.

 

סיום פעילות
הזדמנויות לצמיחה  שומרת על זכות לסיים ו/או לבטל בכל עת את גישתך לאתר ו/או לכל חלק ממנו לרבות אך מבלי למעט גישתך לחשבון המשתמש שלך וזאת בכל עת ומכל טעם אם לתקופה קצובה או לאו והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של הזדמנויות לצמיחה  ומבלי חובתה לנמק את החלטתה בעניין לרבות מבלי חובתה להודיעך בכל דרך שתהא בטרם ביצוע פעולת סיום ו/או ביטול כאמור.

אם ברצונך לסיים את פעילותך באתר ו/או לבטל את חשבון המשתמש שלך עליך לעשות זאת בהתאם להנחיותיה ולהרשאותיה של הזדמנויות לצמיחה  בכפוף לבקשה שתומצא לצוות האתר אשר מונה לעניין בידי הזדמנויות לצמיחה .

פעולת ביטול ו/או סיום של גישתך לאתר ו/או לשירותים המוצעים בו לרבות ביטול ו/או סיום ו/או מניעת גישה לחשבונך האישי אם בוצע על ידך בהרשאת הזדמנויות לצמיחה  ו/או בשל החלטתה של הזדמנויות לצמיחה  בכל מקרה אינה מקימה לך כל זכות אוטומטית להשבת כספים מהזדמנויות לצמיחה  ו/או החזר של כל סכום אשר שולם על ידך להזדמנויות לצמיחה ו/או למי מטעמה .

למען הסר ספק יובהר כי בשל אופיים של המוצרים הדיגיטלי המוצעים על ידי בית הזדמנויות לצמיחה, לרבות ומבלי להגביל תכנית הדגל שלה, “לשחרר את המיליונר שבפנים” ונוכח זכותו של הרוכש לשמור ו\או לאחסן ו\או להעתיק את המידע ו\או התוכן שנרכש במסגרת המוצרים הנ”ל באמצעים דיגיטלים, לא תחול על התכנים ו\או המוצרים הנ”ל זכות הביטול ו\או ההשבה כמפורטת בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע”א – 2010  וכל זכות לביטול תהא בהתאם לכללים המפורטים בתקנון זה ו\או בהתאם למדיניות של בית הזדמנויות לצמיחה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לסטות מהסכמות אלו. ככל שתבחר לעשות כן בנסיבות ייחודיות .

המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ

למען הסר ספק יובהר כי אין לראות בכל מידע ו\או תוכן מכל סוג המועבר באמצעות מתחם פעילות זה ו\או באמצעות הכנסים ו\או הסדנאות ו\או במסגרת קבוצת הפייסבוק ו\או באמצעות כל מענה המועבר באמצעות כל גורם מורשה הפועל מטעם הזדמנויות לצמיחה בכל פלטפורמה, באמצעותה תפעל הזדמנויות לצמיחה, בכל עת בעתיד לרבות ומבלי הגביל באמצעות מענה במיילים, כתחליף לייעוץ  ו\או ייעוץ להשקעות אישי ,המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישים של מקבל המידע ומשכך אין להסתמך עליו כייעוץ הניתן על ידי מומחה בתחום ייעודי.

המידע ו\או התוכן המועברים על ידי כל  גורם המורשה לפעול מבית הזדמנויות לצמיחה בכל פלטפורמה שתהא (לרבות ומבלי להגביל במסגרת התכנסויות פיזיות ) אינו בא במקום ייעוץ ואין לפעול על פיו, לשם ביצוע התקשרויות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי מתאים ע”י מומחים ייעודיים.

השימוש במידע, בנתונים ובפרטים המובאים על ידי הזדמנויות לצמיחה ו\או על ידי מי מנציגיה ו\או שילוחיה הינו על אחריותו הבלעדית של מקבל והנ”ל מוותר על כל טענה ו\או דרישה נגד הזדמנויות לצמיחה ו\או נגד כל גורם המורשה לפעול מטעמה בגין כל עניין הקשור להסתמכותו של הטוען ו\או הדורש על המידע כמידע אשר על בסיסו מומשו התקשרויות ו\או בוצעו עסקאות וכל אלו יהיו על אחריותו של מקבל המידע בלבד.

אחריות
הזדמנויות לצמיחה  ו/או מי מטעמה לרבות אך מבלי למעט, מנהליה, שלוחיה, סוכניה, חליפיה, דירקטורים שלה כיו”ב לרבות צדדים אשר נשכרו על ידה לצורכי קידום של פעילותה באתר ו/או בשירותים המוצעים זו, לא יישאו בכל אחריות בגין כל נזק אשר יכול וייגרם למשתמש ו/או לגלוש ו/או לכל צד שלישי בכל דרך כתוצאה מן השימוש באתר ו/או השירותים המוצעים בו ו/או פעילות הזדמנויות לצמיחה  בכל מובן שיהיה לרבות אך מבלי למעט בגין טענות בדבר הסתמכות על תכני האתר כתכנים אשר גרמו לכל הטעיה ו\\או נזק.

מובהר כי הזדמנויות לצמיחה  ו/או מי מטעמה איננה ערבה בכל אופן שיהיה ו/או מתחייבת לאמינותו ו/או תקינותו ו/או כל טיב אחר של תוכן אשר הועלה על ידי משתמש או לכל חומר שיפורסם בכל כתובת במסגרתה הנ”ל פועלת לרבות ומבלי להגביל בעמוד הפייסבוק בידי כל צד שלישי.

מובהר כי ידוע למשתמש ו/או לגולש באתר כי על אף מאמציה של הזדמנויות לצמיחה  ו/או מי מטעמה לספק חווית משתמש בטיב איכות משובח החף מכל בעיות תפעול מכל סוג בכל הקשור לאתר ו/או לשירותים המוצעים בו, הזדמנויות לצמיחה  איננה מתחייבת כי לא יהיו באתר אם בשלמותו ו/או כל חלק ממנו תקלות מכל סוג לרבות אך מבלי להגביל תקלות טכניות מכל סוג, תקלות הנגזרות מבעיות אבטחה של האתר חדירות של ווירוסים, אי זמינות של האתר, הורדתו הזמנית לצורכי שדרוג, ביצוע עבודות תחזוקה ו/או תיקון של תקלות, ירידת האתר בשל עומסי יתר בשרתים הרלוונטיים וכל הנ”ל עשויים לקרות במהלך הפעילות התקינה של האתר ולא תופנה נגד הזדמנויות לצמיחה  כל טענה ו/או דרישה בעניין תקלות כאמור.

הגנת הפרטיות
הזדמנויות לצמיחה מקפידה על כללי הגנת הפרטיות ומשכך מדיניות הגנת הפרטיות העדכנית של הזדמנויות לצמיחה תהא זמינה לעיון לכל מבקש והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.  הזדמנויות לצמיחה תהא רשאית לשנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי את נהלי הגנת הפרטיות הנהוגים בה.

הסכמתך לקבלת דיוור אלקטרוני ומסרונים
הנך מאשר/ת ומצהיר/ה כי שימושך באתר מעיד על הסכמתך לקבל מהזדמנויות לצמיחה ו/או מי מטעמה כל סוג של מידע לרבות אך מבלי למעט בדיוור אלקטרוני מסוג התכתבויות, הודעות ו\או באמצעות מסרונים בדבר השירותים ו/או בדבר פעילותך באתר והנך נותן את הסכמתך לקבלת כל דיוור אלקטרוני ו/או הודעות באופן המוזכר בסעיף זה.

למען הסר ספק יובהר כי באם ברצונך לבטל את הסכמתך לקבלת ההודעות והמידע בין היתר באמצעות דיוור אלקטרוני לעיל הנך נדרש להתנתק בכל אופן משימוש על ידך ו/או באמצעות מי מטעמך באתר ו/או בשירותים המוצעים זו.

יודגש כי העברת הודעה למשתמש בידי הזדמנויות לצמיחה  ו/או מי מטעמה כאמור בסעיף זה תחשב שנתקבלה על ידי הנמען תוך 24 שעות ממועד המשלוח והנך מוותר/ת על כל טענה בדבר אי המצאתה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנגזר לעניין זה.

שונות
המחאת זכויות – הזדמנויות לצמיחה  רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון פעילות זה, כולן או חלקן, לכל צד ג’ שהוא בארץ ו/או בעולם ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות וככל שלא תיפגענה זכויותיו של המשתמש והכול בכפוף להוראותיו של הסכם זה.

למשתמש ו/או לכל צד החלים עליו תנאי תקנון זה שאיננו הזדמנויות לצמיחה  ו/או מי מטעמה אין הרשאה להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל גורם שהוא ללא הסכמתה של הזדמנויות לצמיחה  במפורש ובכתב.

בנוסף, הנך מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי ברורים לך אופן השירותים ו\או המוצרים המוצעים באתר ו/או בכל דומיין אחר הקשור באתר אם בשלמותו ו/או בכל חלק ממנו ותנאי תקנון זה מאושרים על ידך מרצונך החופשי.

הזדמנויות לצמיחה  רשאית לערוך בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי שינויים בתקנון פעילות  זה ו/או במסמך המפרט את מדיניות הזדמנויות לצמיחה  בדבר הגנה על הפרטיות לרבות בכל חלק ממנו ו/או באופיים ו/או בגרסתם של השירותים המוצעים בו וזאת מבלי כל חובה מצד הזדמנויות לצמיחה  להודיע מראש ו/או בדיעבד בכל אופן בדבר ביצוע שינויים כאמור. יובהר כי “שינויים” בסעיף זה כוללים שינויים מכל סוג  לרבות ומבלי להגביל מחיקה, הוספה, השמטה, עיבוד וכיו”ב.

על כל תנאיו של תקנון זה ,  היחסים בינך לבין הזדמנויות לצמיחה  ו/או מי מטעמה יחולו באופן בלעדי חוקיה של מדינת ישראל.

הצדדים קובעים את בית המשפט בתל-אביב כבית המשפט המוסמך לדון בינם לבין עצמם בכל עניין הנובע מחוזה זה.

מובהר בזאת כי בנסיבות בהן לאחר מועד אישורך על תקנון זה , יתגלה כי כל הוראה מהוראותיו מנוגדת בחלקה או במלואה לדין הקיים החל בהתאמה על עניין זה, מוסכם כי הדבר לא ישפיע על תוקפם של שאר ההוראות בתקנון. בנסיבות כאמור, הזדמנויות לצמיחה  תפרסם נוסח הוראה אשר תחליף את אותו החלק המנוגד לחוק החל. הוראה זו תשקף, במידת האפשר, את מטרות אותו החלק המנוגד לחוק החל.

תקנון זה מכיל, מגלם ממזג ומבטא את כל התנאים הקשורים לשימושך באתר ו/או בשירותים המוצעים בו . כל הבטחות ערובות, הסכמים בעל פה, התחייבויות או מצגים בדבר נשוא הסכם זה שניתנו או נעשו על ידי הזדמנויות לצמיחה  ו/או מי מטעמה ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בתקנון זה  אין בהם בכדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בו או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם.

בכל שאלה הנוגעת לתנאי תקנון זה ניתן לפנות למנהל האתר בכתובת [email protected]

גרסה מיום 21.11.2018

קבלו מתנה - דו"ח 7 תובנות הבסיס שיעלו אתכם על הדרך לחופש כלכלי
הפוסטים האחרונים שלנו:
קבלו מתנה - דו"ח 7 תובנות הבסיס שיעלו אתכם על הדרך לחופש כלכלי
דילוג לתוכן